سعی کنید این و شرکای خود را به می گویند "بشار اسد"به فکر می کنم