اصل ۵۹ قانون اساسی توانایی برای رسیدن به یک سطح از دموکراسی