ارائه مفهومی Galaxy C10 از نمایشگری بدون دوربین و قاب دوگانه-رادیو فردا