مهم سپرده گذاران تعاونی آبجو زمانی که آن اتفاق افتاد ؟