اگر لازم است به استفاده از ساختار تبادل کالا تنظیم بازار