سومین پیروزی متوالی بیش انجمن ملی بسکتبال در غرب آسیا