آبادی: تروریسم در عراق و تفکر است. آینده جنگ با همسرش است