سرمربی مشکی پوشان : از نظر شخصیتی و اعتباری، بازی ها برای ما مهم است