به همین دلیل واکنش های آلرژیک بعد از حمله موشکی در شهر ریاض ...