رشته/محل از پتانسیل کامل علوم پزشکی دانشگاه, سامانه ثبت نام آزمون سراسری 96 اضافه شده