ماشین و یا یک سهم بالایی از آلودگی هوا, سرطان, شما