رای بعدی دیگر در برابر برنامه مهاجرت مغلوب ساختن پیشی جستن