اظهارات یک مدرسه استقلال بعد از دیدار مقابل الریان