جلالی: وزارت کشور کدگذاری سطوح کشوری را آغاز کرده است