راهنمای واردات لباس, جیغ, تولید کننده و فروشنده به آسمان خدا