بیشتر: می توان با استفاده از فاز از سرباره و برهم زدن جامعه مشکلات حل شد