غیبت 4 بازیکن در تمرین آبی است./ استقلال با ملی تمرین.