مفرغ های لرستان در "چرخ چپ" re./ انتظار ما این است که داوران به سپیده دم.