باید یک نگاه ویژه بیشتر در تشخیص بیماری ها در پزشکی کتاب شد