اولین نماد ماندگار تهران در اداره کل امور ایثارگران شهرداری