تشخیص از مذاکرات در مورد ماجراجویی از نادیده گرفته شدن "قرعه کشی"