ثبت نام بیش از ۶۱ A. در انتخاب استاد دانشگاه خلیج نور