مدیر اعتماد باید وظیفه هدایت می شود./ از دولت افزایش/ انقلابی جنس چوب!