استخر متخصصان راديولوژی و سونوگرافی در مقابل وزارت بهداشت