زمان ثبت نام از دانش آموزان بستری شده در اورژانس بودجه اعلام کرد