مسلمانان عزت اسلام و خواری دشمنان را به دنبال دارد.