عدم اطمینان از خانواده های حذف شده از آزمون مدارس ما