روایت سخنگوی شوراي شهر تهران از استعفای شهردار و جایگزین نجفی