توزیع: می تواند به تامین کل کشور نیاز به محصولات کشاورزی ما