درخشش جایگزین "اسلامی" و ... این پاس گل به پایان نیمکت نشین است؟!