شرایط حل و فصل در دانشکده کسب و کار بین المللی اعلام کرد