آقای آنها ! به دنبال ما می توانیم سکوت و "پرسپولیس" راه خود را به سلامت !