رفتار رهبر انقلاب, بزرگترین, برده, هیچ, یکی, که فکر عکس: