صدرنشینی آاِک با شکست پاناتینایکوس / شجاعی 27 دقیقه بازی کرد