ترامپ: چرا در تیم تحقیقات دخالت روسیه فقط ۱۳ «دموکرات» حضور دارند؟