ترامپ: به زودی درباره سوریه تصمیم می گیرم/ خیلی بد است که در چنین شرایطی قرار گرفته ایم