جریان صنعت برای خروج از رکود اقتصادی با یک فرمول خاص, "شریعتمداری"