امیر حیدری در جشنواره سرباز: نگاه سیستم ایجاد یک محیط دلپذیر برای سربازان