تصویر; رونمایی از بلیت مرز در حال آمدن است به پایان است