وزیر بهداشت: حضور ما در وزارت بهداشت یقیناً به طمع قدرت نیست