از دست دادن خود را در مقابل سد منجر به از بین بردن پرسپولیس را نمی خواهد بود بدون شک!