یقه شگفت انگیز لندن به ستاره محبوب تعجب به مناسبت بازگشت از مصدومیت !