آیا دلار یا طناب پاره است ؟ /هزینه دلار تروریسم اقتصادی و یا فتنه اقتصاد ؟ /دود اقدامات پوپولیستی در چشم مردم/ثبت نام از انقلاب ؟