گاردین: در سوریه دنباله رو ترامپ بی شرم و دمدمی مزاج نشوید