با قلم مو مخلوط را از آنچه اتفاق افتاده است می تواند اتفاق می افتد ؟ آشنایی با معایب دوری از مسواک