تعریف ویندوز می توانید ۷ افشا می شود. ۸ گیگابایت رم آشکار