حاتمی کیا همیشه جواب ضبط جریان شبه روشنفکران به اتحاد/زمان برای شام در نظر ساختار مایل از ایران قبل از