جزئیات ساخت فیلم زندگی شهرام جزایری از همان زبان است.