پس مرسدس بنز و فولکس واگن را برای ساخت اتومبیل های مبتنی بر گاز در ایران