شرایط جدید ارز مسافرتی/ ارز به زائران عتبات فعلاً پرداخت نمی شود